Mateřská škola

tel. 724 191 917

Učitelka: Simona Nehybová

Učitelka: Jana Tesařová

Školnice: Petra Kovářová

Omluvný list dítěte - předškoláci

Základní škola a Mateřská škola Dešov 105, IČ: 70283192, 675 33 Dešov

tel. 724 191 955 (ZŠ), 724 191 917 (MŠ, ŠJ)

OMLUVNÝ LIST

pro dítě s povinnou předškolní docházkou

dle § 34a, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………., nar. ………..………………

Zákonný zástupce omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání ve dnech:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(uveďte dobu nepřítomnosti od – do)

Důvod nepřítomnosti (zakřížkujte):

 

  • nemoc
  • lékařské či jiné vyšetření
  • rodinné důvody
  • jiné důvody  …………………………………………………………………..

 

V Dešově dne: …………………………………

………………………………………….

(podpis zákonného zástupce)

Převzala v MŠ dne: ………………………………

.……………………………………….

(podpis učitelky MŠ)

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz