Mateřská škola

tel. 724 191 917

Vedoucí učitelka: Simona Nehybová

Učitelka: Bc. Monika Bobu

Školní asistentka: Jana Tesařová

Školnice: Petra Kovářová

Omluvný list - předškoláci

Základní škola a Mateřská škola Dešov 105, IČ: 70283192, 675 33 Dešov

tel. 724 191 955 (ZŠ), 724 191 917 (MŠ, ŠJ)

OMLUVNÝ LIST

pro dítě s povinnou předškolní docházkou

dle § 34a, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů

Jméno a příjmení dítěte ………………………………… datum nar.:………………..

Zákonný zástupce omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání ve dnech:

……………………………………………………………………………………………..

(uveďte dobu nepřítomnosti od – do)

Důvod nepřítomnosti (zakřížkujte):

· nemoc

· lékařské či jiné vyšetření

· rodinné důvody

· jiné důvody  ………………………………………………………………

Datum .......................                                                                                        Podpis zákonného zástupce........................

Převzala dne.........................................                                                  Podpis vedoucí učitelky ..................................

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz