Základní škola

tel. 724 191 955

Ředitelka: Mgr. Dana Popová

Učitelka: Mgr. Nikola Smetanová

Asistentka pedagoga: Bc. Marcela Šendová

Školnice: Martina Komendová

Aktuálně

Ovoce do škol MŮŽE SI ŠKOLA NYNÍ OBJEDNAT DOTOVANÉ OCHUCENÉ VÝROBKY?

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Projekt

Škola základ života

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZŠ a MŠ Dešov

pořádá dne 13. května 2018

v 14.00 hodin v Kulturním

domě v Dešově oslavu

Dne matek

Srdečně zvou pořadatelé

Vstupné dobrovolné

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy, Mgr. Dana Popová, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 183, odst. 2, Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče následovně:

Tito uchazeči pod přidělenými registračními čísly byli přijati

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Z02/2018

Z03/2018

Z04/2018

Z05/2018

Z06/2018

Z07/2018

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává k Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Dešov.

Mgr. Dana Popová, ředitelka ZŠ a MŠ Dešov

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Základní škola a Mateřská škola Dešov, IČ: 70 283 192, 675 33 Dešov 105, tel. 724 191 955

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2018/2019

proběhne ve středu dne 18. dubna 2018 od 15 hodin

K zápisu vezměte s sebou:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz jednoho z rodičů či zákonného zástupce dítěte

Formuláře k zápisu je možné vyzvednout v MŠ

1. Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

2. Zápisní list

3. Žádost o odklad (v případě potřeby)

 

Další informace:

Povinnost školní docházky:

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy, a to podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (podané do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku) a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích školy

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

    V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 25. 4. 2018.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.

Vyučuje se ve dvou třídách:


I. třída (1. a 2. ročník) - třídní učitelka Mgr. Dana Popová

II. třída (3., 4., 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Nikola Smetanová

Asistent pedagoga: Bc. Marcela ŠendováPodzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. - 4. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 2018, Velký pátek 30. března 2018 – státní svátek, Velikonoční pondělí - 2. dubna 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


Státní a ostatní svátky ve školním roce:

28. 9. 2017 (čtvrtek)

17. 11. 2017 (pátek)

30. 3. 2018 – Velký pátek

2. 4. 2018 – Velikonoční pondělí

1. 5. 2018 – (úterý)

8. 5. 2018 – (úterý)

 

 

Předpokládaný termín třídních schůzek:

22. 11. 2017 (středa)

25. 4. 2018 (středa)

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Dešov 105, 675 33, email: zsms.desov@seznam.cz